Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2010

14:13

March 03 2010

14:52

March 02 2010

12:00
Brak możliwości dziedziczenia przez partnerów homoseksualnych narusza Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - orzekł Trybunał w Strasburgu.
Strasburg: Brak dziedziczenia przez homoseksualistów narusza Konwencję
uawek
10:35
uawek
10:31
Książka Domosławskiego jest świetna, bo opowiadając historię sławnego reportera, opowiada jednocześnie historię naszych urazów i kompleksów. Pokazuje, jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani do spotkania z rzeczywistością, która niekoniecznie odpowiada naszym oczekiwaniom. Pokazuje, jak bardzo przywiązani jesteśmy do własnych szlachetnych rojeń, a jednocześnie pokazuje naszą dziecięcą bezradność wobec obrazu nieco bardziej złożonego niż nasze naiwne projekcje.
Kapuściński non-fiction. Stasiuk: A jeśliby nawet to wszystko zmyślił
uawek
10:00
Arctic Dreams (working title) trailer - Pundersons Gardens on Vimeo
uawek
08:51

March 01 2010

uawek
06:39
Domosławski odsłania tajemnice warsztatu Kapuścińskiego, ile w jego książkach było prawdy, czy w związku z tym pozostają one nadal reportażami, czy już fikcją. Kluczowe zdanie książki brzmi mniej więcej tak: jeżeli razi cię ta książka na półce "Literatura faktu", to przestaw ja na półkę "Literatura piękna". Książka Domosławskiego na pewno ożywi dyskusję o granicach reportażu i pozwoli je na nowo zakreślić, zwłaszcza teraz, kiedy telewizja i Internet pozwalają dotrzeć wszędzie i reportaż musi się zmienić. Być może pomogłoby jedno zdanie od Kapuścińskiego we wstępie lub posłowiu, w rodzaju: "Niektóre postaci i wydarzenia w tej książce są syntezą różnych osób i okoliczności".
Passent. Skandal bez umiaru wokół znakomitej biografii 'Kapuściński Non-Fiction'
uawek
06:34
Play fullscreen
The Real Girls Guide To Everything Else - Episode 1
uawek
05:47
Czy reporter ma prawo podbarwiać rzeczywistość? Ta dyskusja toczy się w książce i w życiu. Nie mam jasnego poglądu. Bez wątpienia nie można pisać reportażu o zmyślonej postaci - jak to zrobiła przywoływana w książce amerykańska dziennikarka. Ta mistyfikacja miała służyć nie prawdzie, lecz karierze reporterki. To dyskwalifikuje. Zmianę faktów i miejsc zdarzeń należy traktować jak błędy. A czy można dopisać łzę na twarzy zrozpaczonej kobiety? - pyta Gabriel Garcia Marquez w książce Domosławskiego. Powiedziałbym: tak, jeśli tylko w ten sposób potrafimy wyrazić czyjeś emocje. Co więcej, i tak nigdy nie odwzorowujemy rzeczywistości jeden do jednego. Zawsze wybieramy wypowiedzi, uczynki, zdarzenia. Selekcja to przecież zniekształcenie. Może więc najważniejsza jest intencja - czy chodzi o oddanie prawdy, tak jak się ją pojmuje w jej złożoności i, bywa, niejednoznaczności, czy o efekty służące karierze reportera.
Beylin: Sprawa Ryszarda K.
uawek
03:44
uawek
02:51
uawek
02:44
whatever house plays the house should win the Academy Award for best house
The Ghost Writer reviewed. - By Dana Stevens - Slate Magazine

February 28 2010

uawek
17:24
Play fullscreen
  wielkie lowe
uawek
17:19
Play fullscreen
Pixies - Velouria
uawek
15:49
ojezu, boję się
uawek
15:25
Play fullscreen
  Alphaville - Big in Japan

February 26 2010

uawek
13:29

February 24 2010

uawek
21:10
uawek
20:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl